справа №619/4155/18

Ухвала

іменем України

17 січня 2022 року  

м. Дергачі

Дергачівський районний суд Харківської області

у складі: слідчого судді — Нечипоренко І.М.

за участю: секретаря судового засідання — Носачової І.В.

сторони кримінального провадження:

захисники – адвокат Панасенко П.П., Сенаторов М.В.

підозрювані — ОСОБА_1 , ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області Хрипка Д.І., погоджене заступником керівника Дергачівської окружної прокуратури Євтушенком А.С., про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами у кримінальному провадженні № 12018220280001587 від 13.10.2018 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 140 КК України.

Питання, що вирішується ухвалою.

12 січня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про встановлення строку для ознайомлення підозрюваному ОСОБА_1 та його захиснику — адвокату Сенаторову Микиті Валерійовичу, а також підозрюваному ОСОБА_2 та його захиснику адвокату Панасенку Павлу Петровичу, з матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових дослідувань за №12018220280001587 від 13.10.2018 року, за підозрою останніх у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 140 КК України до 30 січня 2022 року. У обґрунтування клопотання зазначено, що 20.09.2021 прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області Івахненком І.С. було надано доручення повідомити підозрюваним ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні завершено та надати останнім доступ до матеріалів досудового розслідування. 20.09.2021 поштою було направлено повідомлення про завершення досудового розслідування підозрюваним ОСОБА_3 та ОСОБА_2 та їм повідомлено про надання доступу до матеріалів кримінального провадження в порядку ст.290 КПК України і їх виклику з цією метою на 23.09.2021. Крім того, слідчим СВВП №3ХРУП №3ГУНП вХарківській області ОСОБА_4 21.09.2021було здійсненодзвінок заномером мобільноготелефону адвоката ОСОБА_5 з метоювиклику підозрюваного ОСОБА_6 та дзвінокза номеромтелефону адвокатаПанасенка П.П.,з метоювиклику підозрюваного ОСОБА_2 до ВП№ 3ХРУП №3ГУНП вХарківській областідля наданнядоступу останньомудо матеріалівкримінального провадженняна 23.09.2021.У вказану дату до ВП № 3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області з`явився підозрюваний ОСОБА_7 та захисник СенаторовМ.В.,яким буловручено повідомленняпро завершеннядосудового розслідування,яке останнікатегорично відмовилисьотримувати.Підозрюваний ОСОБА_2 і йогозахисник адвокатПанасенко П.П.не з`явились,натомість,23.09.2021до ВП№ 3ХРУП №3ГУНП вХарківській областінадійшла скаргаадвоката ПанасенкаП.П.,в якійвін підтвердивфакт повідомленняпро завершеннярозслідування.28.09.2021  ОСОБА_3 та ОСОБА_2 було направленоповторно повідомленняпро завершеннядосудового розслідування,та їмповідомлено пронадання доступудо матеріалівкримінального провадженняв порядкуст.290КПК Україниі їхвиклику зцією метоюна 01.10.2021.У цейдень адвокатПанасенко П.П,знову направивдо ВП№ 3ХРУП №3скаргу пронібито невідповідністьповідомлення прозавершення досудовогорозслідування вимогамст.290КПК України.Також, у цей день до ВП№ 3ХРУП №3з`явився підозрюваний ОСОБА_7 ,який підтвердивфакт наданняйому матеріалівкримінального провадженнядля ознайомленнята заявив,що завідсутності свогозахисника -адвоката СенатороваМ.В.-відмовляється знайомитисьз матеріаламикримінального провадження.13.11.2021підозрюваним ОСОБА_3 та ОСОБА_2 направлено повісткищодо їхвиклику на19.11.2021,23.11.2021та 24.11.2021,однак навказані викликижоден зпідозрюваних нез`явився.23.11.2021 до ВП № 3 ХРУП № 3 надійшла скарга підозрюваного ОСОБА_2 щодо усунення порушень вимог ст.290КПК Україниі готовностізнайомитись зматеріалами кримінальногопровадження.07.12.2021підозрюваним ОСОБА_3 та ОСОБА_2 направлено повісткищодо їхвиклику на10.12.2021та на13.12.2021,однак навказані викликижоден зпідозрюваних нез`явився.06.01.2022підозрюваним ОСОБА_3 та ОСОБА_2 направлено повісткищодо їхвиклику на12.01.2022,13.01.2022та 14.01.2022.Незважаючи нате,що слідчим23.09.2021підозрюваним ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та їхзахисникам булонадано доступдо матеріалівдосудового розслідування,сторона захистуна теперішнійчас нерозпочали ознайомленняз ними.На підставі вищевикладеного та вивчивши матеріали досудового розслідування, сторона обвинувачення вважає, що стороні захисту був стороною обвинувачення наданий достатній час для ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування, до яких наданий доступ. Проте сторона захисту зволікає при ознайомленні з даними матеріалами досудового розслідування.

Прокурор у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, хоча про дату, час судового засідання повідомлявся належним чином шляхом направлення повідомлення засобами електронної пошти, про що свідчить довідка консультанта суду.

За змістом ч. 10 ст. 290 КПК України неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.

У судовомузасіданні підозрюваний ОСОБА_1 та захисникСенаторовМ.В.проти задоволенняклопотання слідчогозаперечували танадали письмовізаперечення,у якихуказали,що сторонізахисту ненадавався тане можебути наданийдоступ доматеріалів кримінальногопровадження,оскільки такіматеріали заухвалою Дергачівськогорайонного судуХарківської областівід 21.05.2021направлені доДержавної установи«Головне бюросудово-медичноїекспертизи Міністерстваохорони здоров`яУкраїни» дляпроведення повторноїкомісійної судово-медичноїекспертизи.Експертиза дотеперішнього часуне проведена.Крім того,їм ненадавався доступдо матеріалівкримінального провадження,оскільки їхне повідомлялинавіть прозавершення досудовогорозслідування.Слідчий подаєдо судудля обґрунтуваннявручення повідомленняпро завершеннядосудового розслідуваннякопію зчисельними допискамита копію,в якійвиправлена дата.Такі копіїне єдокументами,оскільки невідповідають ДСТУ4163:2020«Уніфікована системаорганізаційно-розпорядчоїдокументації.Вимоги дооформлення документів»,зокрема,в частинівнесення виправленьв найважливішійого реквізити:дату,адресат,тощо. Крім того, матеріали провадження не містять відомостей щодо вручення цих докуметів стороні захисту. Захиснику не надходило повідомлення про завершення досудового розслідування, проте, йому надходив зовсім інший документ, не той, який доданий слідчим до матеріалів провадження.

У судовомузасіданні підозрюваний ОСОБА_2 та захисникПанасенко П.П.проти задоволенняклопотання слідчогозаперечували танадали письмовізаперечення,у якихвказали,що підозрюваний ОСОБА_2 не бувналежним чином,відповідно довимог ч.1ст.290КПК України,повідомлений прозавершення досудовогорозслідування. Крім того,20.09.2021слідчим потелефону булоповідомлено,що узв`язкуіз закінченнямпродовженого термінудосудового розслідуваннявін плануєприпинити проведенняповторної комісійноїсудово-медичноїекспертизи призначеноїухвалою Дергачівськогорайонного судуХарківської областівід 21.05.2021та забратиу експертівматеріали кримінальногопровадження №12018220280001587від 13.10.2018та іншідокументи,повідомити підозрюваному,його захисникупро завершеннядосудового розслідуваннята надатидоступ доматеріалів досудовогорозслідування,скласти обвинувальнийакт інаправити йогодо суду. Отже, сторона обвинувачення, не маючи на те належних повноважень, навмисне припиняючи проведення повторної комісійної судово-медичної експертизи, навмисне перешкоджає стороні захисту в реалізації права підозрюваного ОСОБА_2 на збирання та подання до суду доказів — висновку повторної комісійної судово-медичної експертизи, чим грубопорушує правопідозрюваного ОСОБА_2 на захист. Крім того, ОСОБА_2 отримував від старшого слідчого ВП № З ХРУП № З ГУНП в Харківській області підполковника поліції Хрипка Д.І. повістки про виклик для участі у ознайомленні з матеріалами кримінального провадження відповідно до ст. 290 КПК України на 19.11.2021 року об 11.00 год., 23.11.2021 р. об 11.00 год., 24.11.2019 р. об 11.00 год., 10.12.2021 року об 10.00 год., 13.12.2021 р. о 10.00 год., 12.01.2021 року о 14.30 год., 13.01. 2021 р. о 14.30 год., 14.01.2021 р. о 14.30 год. в каб. № 18 до ВП №3 Харківського РУП № З ГУНП в Харківській області. На час отримання даних повісток ОСОБА_2 належним чином про завершення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12018220280001587 від 13.10.2018 повідомлений не був, у зв`язку з чим у останнього були відсутні правові підстави виконувати незаконні вимоги слідчого про виклик. У зв`язку з незаконними викликами слідчого Котляровим С.О. подавалися скарги від 22.11.2021 р. (копія подана разом з клопотанням, арк. 37, 38 м.с.), від 10.12.2021 р. (копію додаю) та від 13.01.2021 р. (копію додаю), в яких повідомляв, що бажає ознайомитися з матеріалами кримінального провадження № 12018220280001587 від 13.10.2018 в порядку, передбаченому КПК України після належного повідомлення про завершення досудового розслідування та просив усунути порушення ч. 1 ст. 290 КПК України щодо повідомленння про завершення досудового розслідування слідчим без доручення прокурора по кримінальному провадженні № 12018220280001587 від 13.10.2018 року. На даний час відповіді на жодну скаргу не отримано, належним чином про завершення досудового розслідування ОСОБА_2 не повідомлено, доручення прокурора на повідомлення про завершення досудового розслідування не надано, вказане доручення не додано слідчим і до матеріалів зазначеного клопотання про встановлення строків для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Слідчий суддя, вислухавши думку підозрюваних та захисників, на підставі наданих матеріалів дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання, з огляду на таке.

Після завершення досудового розслідування прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати, зокрема, стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування із забезпеченням права робити копії або відображення матеріалів.

Розкриття усіх доказів є обов`язком сторони обвинувачення та є запорукою справедливого судового розгляду. Доступ до зібраних під час досудового розслідування матеріалів є гарантією забезпечення змагальності процесу, та права на захист особи, щодо якої здійснюється провадження. Сторона захисту, зокрема, повинна бути обізнаною та мати доступ до всіх доступних доказів, оскільки це необхідно для забезпечення рівності сторін. Якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази (ч. 12ст. 290 КПК України).

За змістом положень ч. 10 ст. 290КПК України, у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Зволікання — це відкладати, затримувати що-небудь, затягувати виконання, здійснення чогось на довший строк.

Факт зволікання може бути встановлений за умови встановлення початку відліку строку реалізації права сторони захисту на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Цей строк розпочинає відлік з моменту повідомлення відповідних учасників про рішення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Тобто, підставою для встановлення строку з матеріалами кримінального провадження є доведення стороною обвинувачення факту зволікання, допущеного учасником кримінального провадження при ознайомленні з вказаними матеріалами. НатомістьКримінальний процесуальний кодекс Українине містить переліку підстав, за яких поведінка сторони кримінального провадження може вважатися зволіканням при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ.

Питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи (рішення від 21 жовтня 2010 року у справі «Корнєв і Карпенко проти України»).

Для встановлення факту зволікання при ознайомленні із матеріалами досудового розслідування слідчому судді належить враховувати: обсяг матеріалів досудового розслідування; складність провадження; умови доступу до матеріалів; критерії для визначення розумності строку, зокрема, поведінку учасників кримінального провадження, вплив зволікання на реалізацію процесуальних прав і обов`язків інших учасників кримінального провадження (ст.ст.28,42, ч. 1,10ст.290 КПК України)

Отже, необхідно встановити, чи є підстави вважати, що сторона захисту зловживає своїм правом на ознайомлення, а також чи запропонований у клопотанні строк для ознайомлення стороною захисту з матеріалами провадження до 30 січня 2022 року може вважатися розумним строком.

Так, слідчий у своєму клопотанні зазначає, що 20.09.2021 поштою було направлено повідомлення про завершення досудового розслідування підозрюваним ОСОБА_3 та ОСОБА_2 та їм повідомлено про надання доступу до матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України і їх виклику з цією метою на 23.09.2021, крім того, слідчим здійснювався виклик підозрюваних та їх захисників на: 01.10.2021, 19.11.2021, 23.11.2021, 24.11.2021, 10.12.2021, 13.12.2021, 12.01.2022, 13.01.2022, 14.01.2022, проте сторона захисту зволікає при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування.

Дослідивши копії долучених до клопотання документів слідчий суддя зазначає, що матеріали клопотання не містять доказів отримання учасниками повідомлення про завершення досудового розслідування та доступ до матеріалів досудового розслідування від 20.09.2021, 28.09.2021, які були адресовані підозрюваним та їх захисникам, а також повістки про виклик.

На підтвердження надсилання даних повідомлень та викликів слідчим надано фіскальні чеки, які не свідчать про надсилання саме цих документів та не надані докази отримання таких повідомлень та викликів або про відмову їх отримати.

Крім того, треба врахувати, чи були створені належні можливості стороні захисту ознайомитися із матеріалами. Так, із наданих слідчим та стороною захисту матеріалів убачається, що матеріали кримінального провадження № 12018220280001587 від 13.10.2018 разом з історією вагітності та пологів №468 та іншою медичною документацією 09.06.2021, відповідно до ухвали Дергачівського районного суду від 21.05.2021, ля проведення експертизи направлено до ДСУ «Головне бюро СМЕ МОЗ України», проведення вказаної експертизи триває, про що свідчить лист старшого слідчого Хрипка Д.І. від 23.09.2021, адресований адвокату Сенаторову М.В., при цьому, 20.09.2021 учасникам направлялося повідомлення про завершення досудового розслідування та доступ до матеріалів та клопотання з додатками не містить даних щодо повернення матеріалів досудового розслідування.

До того ж, слідчий суддя звертає увагу, що слідчим ні у повідомленні, ні у клопотанні не зазначено обсяг матеріалів досудового розслідування, а розумний строк визначається відповідно до обставин справи, що вимагає оцінки в цілому.

Разом з цим встановлено, що матеріали клопотання не містять відомостей щодо повідомлення стороною обвинувачення чи прокурором сторону захисту про зловживання ними процесуальними правами та нехтуванням покладених на них обов`язків з метою затягування строків ознайомлення з матеріалами досудового розслідування чи зволікання у ознайомленні.

На теперішній час не достатньо даних для висновку про зволікання стороною захисту в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження і підстав згідно з п. 10ст. 290 КПК Українидля встановлення строку, протягом якого сторона захисту має ознайомитися з матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя не вбачає, отже наявні підстави для відмови в задоволенні цього клопотання.

Керуючись ч. 10 ст. 290 КПК України, слідчий суддя

постановив

Відмовити у клопотанні слідчого про встановлення строку підозрюваним ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та захисникам Панасенку Павлу Петровичу, Сенаторову Микиті Валерійовичу з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018220280001587 від 13.10.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 140 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Скарга на ухвалу і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. М. Нечипоренко